Misso Technics
Verkoopvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MISSO TECHNICS, met maatschappelijke zetel te 2811 Hombeek, Humbeekseweg 22, KBO 0629.970.161


1. Algemeen:

1.1. De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle contracten. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Bij de ondertekening van de offerte stemt u in met de algemene voorwaarden.


2. Offertes en overeenkomsten

2.1. Offertes worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege Misso Technics. Offertes gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 1 maand na opmaak.

2.2. Uit offertes, prijsopgaven of (raam)overeenkomsten uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.

2.3. De overeenkomst komt enkel tot stand door schriftelijke aanvaarding (handtekening) door de klant betreffende de offerte/contract van Misso Technics. De klant is verplicht om binnen de zeven (7) kalenderdagen alle nodige documenten te bezorgen aan Misso Technics, bij gebreke waaraan de opdracht van rechtswege en zonder enige nodige communicatie wordt beëindigd lastens de klant. wordt Misso Technics ontlast van enige verbintenis en aansprakelijkheid. De klant zal in dit geval een nieuwe offerte dienen aan te vragen.

2.4. De klant is diegene die de opdracht heeft gegeven, tenzij uitdrukkelijk blijkt dat deze handelt in naam en voor rekening van een derde en alle nodige gegevens, zoals naam, adres en facturatiegegevens, van deze derde tegelijkertijd zijn overgemaakt aan Misso Technics.

2.5. De klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de nodige vergunningen tot het uitvoeren van de werken. Misso Technics draagt hiervoor geen enkel verantwoordelijkheid. Indien deze niet in orde zijn behoud Misso Technics het recht om de werken uit te stellen, Alsook de extra gemaakte kosten zullen aangerekend worden aan de klant.


3. Honorarium en betaling

3.1. De overeenkomst komt tot stand vanaf de aanvaarding door de klant van de offerte van Misso Technics. Vanaf dat moment is de klant betalingsplichtig.

3.2. Ingeval de opdrachtgever niet de klant zou zijn, blijft de opdrachtgever desalniettemin hoofdelijk, minstens in solidum, gehouden tot betaling van alle met zijn opdracht corresponderende facturen.

3.3. De facturatie bij opdrachten gebeurt in 2 stappen: – De eerste afrekening, gelijk aan 40 % van het totaalbedrag, vindt plaats als voorschot. – De tweede en finale afrekening, voor het restbedrag (gelijk aan 60 % van het totaalbedrag), vindt plaats wanneer de opdracht opgeleverd is.

3.4. Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 200,00, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

3.5. In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft Misso Technics het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak tot schadeloosstelling.

3.6. De klant dient de facturen van Misso Technics in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de vijf (5) kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.


4. Leveringstermijn

4.1. De levering- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor Misso Technics, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om de opdracht in ontvangst te nemen bij oplevering.

4.2. Misso Technics kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor het verlies van zending door derden of beschadigingen tijdens de verzending.


5. Uitvoering, wijzigingen en intrekking van opdrachten

5.1. Misso Technics zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Misso Technics het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, al dan niet in onderaanneming.

5.3. Elke wijziging van de opdracht door de klant dient schriftelijk te gebeuren en geeft in principe aanleiding tot een nieuwe offerte, en dit naar eigen inzicht en beslissing van Misso Technics. Deze is in dat geval gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.

5.4. Elke annulering van de overeenkomst door de klant dient te gebeuren per aangetekend schrijven. Zij is slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door Misso Technics. In geval van aanvaarding van de annulering is de klant, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% op de offerteprijs, tenzij Misso Technics een hogere schade aantoont.


6. Overmacht

6.1. In de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Misso Technics geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Misso Technics niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen.

6.2. Bij overmacht worden de verplichtingen van Misso Technics opgeschort. In dat geval is zij enkel verplicht te leveren. De andere verbintenissen worden uitgevoerd, van zodra dit redelijkerwijze mogelijk is.

6.3. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Misso Technics niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

6.4. Indien Misso Technics bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Misso Technics gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.


7. Oplevering

7.1. De klant zal vooraf of tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan Misso Technics alle inlichtingen evenals documentatie en terminologie verstrekken die nodig zijn voor de goede uitvoering van de gevraagde prestaties.

7.2. Misso Technics  is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van oncorrecte of onvolledige gegevens die werden verstrekt door de klant.

7.3. Garantie en waarborg kan nooit verder gaan dan eenvoudige vervanging van de als gebrekkig erkende waren. Gelijk welke andere schadevergoeding is uitgesloten omwille van de weersomstandigheden of gebrek aan zorg door de klant, vallen nooit ten laatste van Misso Technics. Alsook is Misso Technics op geen enkele manier aansprakelijk, zelfs na plaatsing, voor goederen, die besteld en/of geleverd werden door de klant.


8. Aansprakelijkheid

8.1. In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft Misso Technics de keuze om de gebreken te herstellen of hiervoor een schadevergoeding te betalen.

8.2. De schadevergoeding waartoe Misso Technics op basis van deze overeenkomst kan aansprakelijk zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal maximaal 75% bedragen van de waarde, exclusief BTW, van de offerte.

8.3. In geval de klant aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op ontegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.

8.4. Misso Technics zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor: - Gebreken veroorzaakt door de dubbelzinnigheid van de geleverde documenten of mondeling gegeven informatie door de klant; - Gevolgschade en/of onrechtstreekse schade, met inbegrip van o.m. gebruiks – en winstderving, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens.


9. Ontbinding/annulering

9.1. Misso Technics is, indien de klant niet aan zijn verplichtingen voldoet, of in het geval van kennelijk onvermogen, vereffening of faillissement van de klant, gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

9.2. Bij verbreking van de overeenkomst/offerte door de klant, vragen wij een schadevergoeding van 20% van het totaalbedrag dat vermeld staat op de offerte. Bestelde goederen worden nooit terug genomen en zullen door de klant vergoed moeten worden. Iedere verbreking dien schriftelijk te gebeuren binnen de zeven (7) kalenderdagen.


10. Klachten

10.1. Klachten betreffende de geleverde goederen en werken kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven (7) kalenderdagen na levering en/of uitvoering.


11. Geschillenregeling

11.1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Misso Technics en klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen op te maken.

11.2. Een eventueel in gebreke blijven van Misso Technics om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enige andere bepaling kunnen impliceren.

11.3. Op alle onder deze voorwaarden gedane offertes en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

11.4. In geval van geschillen omtrent de interpretatie, de toepasselijkheid, de beëindiging, de opzeg of de uitvoering van de overeenkomst, dan wel de inhoud van deze voorwaarden of enige andere hiermee gelieerde onderwerpen, met uitsluiting van de betaling van onbetwiste facturen, verbinden de partijen zich ertoe om vooraleer enige gerechtelijke actie te ondernemen, een beroep te doen op bemiddeling door een erkend bemiddelaar, en dit op straffe van onontvankelijkheid.

11.5. Onverminderd bovenstaand gegeven, en voor alle andere kwesties, zullen alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, bij de Belgische territoriaal bevoegde rechter te Vilvoorde aanhangig worden gemaakt, die uitsluitend bevoegd is.